Nabídka

Vše, co nabízíme jsme schopni odvysílat formou živého streamu on-line.

Pro rodiče a veřejnost

Odborné přednášky, semináře a konference na téma kyberkriminality, probíhající např. na třídních schůzkách, v různých zařízeních, městech nebo také on-line.

Určeny zejména pro: Rodiče, pěstouny, velké i malé skupiny posluchačů z řad laické i odborné veřejnosti

Cíl: Hlavním cílem kurzu je seznámit účastníky s jednotlivými formami kyberkriminality, včetně nejnovějších fenoménů (zejména mobilní zařízení – smartphony a tablety) způsobem přijatelným pro začátečníky i pokročilé uživatele informačních technologií. Zvláštní pozornost bude věnována problematice sociálních sítí (Facebook, Instagram, TikTok) a on-line počítačových her, které zažívají s nástupem dostupného mobilního internetu obrovský boom.

Rozsah: Libovolný (dle konkrétní domluvy)

Za stejných podmínek nabízíme unikátní seminář pro rodiče předškolních dětí a mateřské školy, který zodpoví následující otázky:

Mají mít děti mobil?

Kdy pořídit první telefon?

A co sdílení fotek?

Co děti sledují?

Na co si dát pozor?

Zakazovat telefon?

Pro žáky a studenty

Programy primární prevence, probíhající přímo ve třídách.


Všeobecná primární prevence je zaměřena na běžnou populaci dětí a mládeže bez rozdělování na méně či více rizikové skupiny. Zohledňuje se pouze věkové složení, případně specifika daná např. sociálními nebo jinými faktory. Patří sem programy pro větší počet osob (třída či menší sociální skupina).


Cílem je zvědomení si hranic virtuálního světa s ohledem na manipulativní zájmy těch, kdo se v něm pohybují, ale také dát prostor, pro vlastní úsudek a uvědomění si, kam až tento způsob komunikace může vést.


Určeno pro první stupeň ZŠ a víceletá gymnázia (později již o prevenci nelze moc mluvit:)


Rozsah: dvě vyučovací hodiny, třídě se bude věnovat dvojice expertů na kyberkriminalitu

Pro pedagogické pracovníky

Vzdělávací semináře probíhající v místě školy, na jiném zvoleném místě nebo on-line. 

Podívejte se také do naší Síně slávy.

Nabízíme jednorázové semináře pro pedagogy (základní i navazující), který je určen pro celý pedagogický sbor. Hlavním cílem těchto seminářů je předat základní informace o kyberkriminalitě všem, kdo jakkoliv přímo či nepřímo ovlivňují vyučovací proces na škole a mohou tak napomoci na poli prevence, šíření osvěty, pomoci či následného doporučení odborníkům.

Základní seminář „Virtuální svět a jeho nebezpečí“

Cíl: Hlavním cílem semináře je kvalifikovaně seznámit pedagogy s fenoménem dnešní doby – kyberšikanou jako s jednou z mnoha forem rizikového chování žáků a studentů škol. Objasnit, co všechno kyberšikana je, včetně právních aspektů a doporučených postupů při řešení problémů s důrazem na jejich předcházení využitím dostupných prostředků a preventivních opatření.

Navazující seminář “ Virtuální svět a řešení jeho nebezpečí „

Cíl: Hlavním cílem semináře je metodicky vybavit pedagogy postupy, jak bojovat s jednotlivými formami kyberkriminality. Praktickými postupy budou seznámeni s nejčastějšími hrozbami, včetně nejnovějších fenoménů (zejména mobilní zařízení s internetem) způsobem přijatelným pro začátečníky i pokročilé uživatele informačních technologií.

Oba kurzy určeny zejména pro: pedagogy základních a středních škol, výchovné poradce, metodiky prevence, vedení školy a jiné odborné pedagogické pracovníky

Rozsah: 3 hodiny